0 termék0,00 Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Régió Papír, Fórián Sándor e.v.
(székhelye: 4130 Derecske, Kölcsey u. 4.
telephely: 4130 Derecske, Rákóczi u. 10. Adószám: 66627599-2-29, Nyilvántartási szám: 36824887
11277606-2-16; pénzforgalmi száma 60600077-11104579; elérhetőségek
(info@regiopapir.hu); képviseli: Fórián Sándor tulajdonos önállóan; a továbbiakban:
Szolgáltató) és a Régió Papír által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.regiopapir.hu weboldalon (a továbbiakban:Weboldal)
  található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Régió Papír Webáruház) keresztül történik.
  Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország
  területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
  Szolgáltató kizárólag viszonteladókat szolgál ki. Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti
  fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri
  Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval a Szolgáltató
  Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha a
  Partner elfelejti jelszavát, a Szolgáltató a Partner kérésére újra rendelkezésre bocsátja, vagy
  partner a weboldalon kérheti az „elfelejtettem jelszavam” opcióval, e-mail címe megadásával
  az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából
  eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok
  elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki
  önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.
  A regisztrációval a Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai
  tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az
  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak
  szerint fogyasztónak.
  A Régió Papir Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
  törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2)
  bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
  1.2. A Régió Papir Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
  lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  1.3. A Régió Papir Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek
  viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
  szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen
  regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő
  mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés elküldése”
  gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött
  szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos
  jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi
  ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató
  ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések
  tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.
  1.5. Ügyfélszolgálat: Régió Papír
  Ügyfélszolgálat helye: 4130 Derecske, Rákóczi út 10.
  Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 07.30-17.00, Szombat: 8.00-12.00)
  Telefon: 06 30 273 7224
  Internet cím: www.regiopapir.hu
  E-mail: info@regiopapir.hu
 2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Regiopapir Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, – módosítási
  hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen de nem kizárólagosan a szállítási
  késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A
  Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti,
  vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
  válik.
 3. Megrendelés
  Amennyiben a Partnernek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető
  tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több
  információra van szüksége, forduljon bizalommal a Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek
  adatait az előző pontban találja.
  3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános
  forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
  3.2 A Szolgáltató a Partner által a szolgáltató weboldalán (www.regiopapir.hu) megrendelt árut amennyiben annak tételei raktárkészleten vannak – 24-72 órán belül az Ön által megadott címre, munkaidőben díjmentesen házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 20 000 (húszezer) forint összeget. A nettó 20 000 (húszezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly
  módon, hogy az 1795 (ezerhétszázkilencvenöt) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Utánvét esetén további 450Ft+áfa kerül kiszámlázásra.
  A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a
  Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és
  Szállító által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja
  3.3. Szolgáltató – a magyar utakon életbe lépett úthasználattal arányos díjfizetési rendszer
  okán – Partner felé kiállított bizonylatait „logisztikai költség” terhelné, de cégünk a Régió Papír
  ettől és ennek kiszámlázásától eltekint.
  3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja
  azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
  módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató
  minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a
  nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
  jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
  Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron
  történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner írásban elállhat vásárlási szándékától.
  3.5. A megrendelést a Szolgáltató a Partnertől csak akkor fogadja el, ha a
  Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha a Partner
  valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól). A
  Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
  visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
  felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés emailben történő
  visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést,
  10% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő
  árumennyiség nettó ellenértéke.
  3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési
  Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően
  köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.
  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére
  nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási
  kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
  3.8. A rendelés visszaigazolása:automatikus emailben, arról adunk tájékoztatást, hogy a
  rendelés a Régió Papír levelező rendszerébe beérkezett. Csomag elkészültéről webáruházas rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailt küld.
  A visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is
  lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be
  kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő
  meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner írásban elállhat a Szerződéstől. A Partner
  abban az esetben is elállhat – írásban – a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban
  szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major,
  mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági
  intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a
  Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő
  betartása alól. Ilyen esetben a Szolgáltató minden lehetőt elkövet, hogy a szállítást a lehető
  legrövidebb időn belül folytassa.
  3.9. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt árut amennyiben annak tételei raktárkészleten vannak – 24-72 órán belül az Ön által megadott címre, munkaidőben díjmentesen házhoz vagy a megrendelést telephelyünkön összekészítve az érte jövő partnereknek a csomagot előkészíti.
  A rendelt termékek helyszíni átvételét Szolgáltató munkanapokon átutalásos számla esetén
  7.30 – tól 17.00 óráig, készpénzes számla estén 7.30 – tól 17.00 óráig biztosítja az 4130 Derecske ,Rákóczi út 10. szám alatti telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni
  átvételt kér egy előre megadott időpontra, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a
  Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított 2 munkanapig biztosítja átvételre.
  A második munkanap elteltével – amennyiben a Partner nem veszi át az árut – a megrendelés
  törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt
  termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók
  szerint.
 4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek
  4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek telefonon
  egyeztetett, és/ vagy e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban
  szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a
  Partner – előzetes írásbeli jelzés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén
  (4130 Derecske, Rákóczi út 10.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner
  részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott
  átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a
  félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását
  végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner
  fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi.
  Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor
  a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén.
  4.2. Szolgáltató a munkanapon 8.00-17.00 óra között szállítmányozó
  cég igénybevételével szállítja a megrendelt árut. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató
  jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a
  rendelési visszaigazolásban szerepel. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés
  visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben.
  Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az
  esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni,
  Partner pedig köteles a megrendelt áru nettó ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási
  kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy
  részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru
  ellenértékét valamint a visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét
  is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére.
  4.3. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak
  kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Partner tudomásul veszi,
  hogy amennyiben 30 napnál régebben lejárt tartozást halmoz fel – függetlenül attól, hogy a
  megállapított hitelkeretet meghaladta-e vagy sem – csak abban az esetben vihet árut, ha a
  leadott nettó rendelési értéknek legalább a dupláját a Szolgáltató részére előre átutalja. A
  rendelési érték felett átutalt összeget a Szolgáltató a 30 napnál régebben lejárt kinnlevőség
  értékébe számítja be. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás
  indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni.
  Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival
  elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel.
  A késedelmi kamat a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a
  késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – külföldi
  pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank
  által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal
  növelt értéke, amelyet Szolgáltató „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg a Partner
  részére. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
  jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
  Ha a Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 §
  (2) bekezdésben foglaltak szerint a Partnertől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei
  fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség
  kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget
  követelni. Ennek teljesítése Partnert nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei
  alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben a
  Szolgáltató a költségátalányt érvényesíteni kívánja a Partnerrel szemben, úgy azt megfelelő
  számviteli bizonylattal kiterheli a Partnerre.
  Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést
  folytasson (info@tillpapir.hu vagy a „Kapcsolat” menüben található telefonszámon). A Partnert
  terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági
  határozatban megállapított követelés számítható be.
  4.4. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot
  tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt
  követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a
  Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak
  csak az minősül, ami a Szolgáltató (Till-Papír Kft.) által történt csomagolással van ellátva.
  Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó a Partner kérésére
  köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett
  károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.
  4.5. A Partnerek számára a Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az
  áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem
  tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát
  különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok;
  amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató
  által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült;
  kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a
  Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a
  különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató
  bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti
  vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem
  jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.
  4.6. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy előfordulhat, hogy az ÁFA-törvény
  177.§- ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem írja alá és nem
  látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint
  könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.
  4.7. A Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében
  fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként – de nem kizárólagosan – olyan
  esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés,
  számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt
  változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen
  esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött
  kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Szolgáltató
  számlakorrekciót kezdeményezni. A Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat
  ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.
  4.8. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy Szolgáltató kizárólag az átutalásos
  számlák átvételére jogosult és azonosított személyeknek biztosít átutalásos kondíció esetén
  számla és áruátvételt. A jogosult személy lejelentése előzetesen, telefonon , vagy írásban
  történő azonosításhoz kötött, amelyet a Partner cég ügyvezető igazgatója, vagy cégjegyzésre
  jogosult személye tehet meg. Amennyiben cégjegyzésre jogosult személy, vagy ügyvezető
  igazgató saját személyét is jogosulttá teszi számlaátvételt illetően, úgy saját adatai
  tekintetében is nyilatkoznia kell. A nyilatkozaton meg kell jelölnie a jogosult személy nevét
  valamint személyi igazolvány számát. Szolgáltató a számlaátadás során minden esetben
  felmutatásra kéri a személyi igazolványt a jogosult személy igazolásának céljából. Szolgáltató
  bármilyen formában elfogadja ezt a nyilatkozatot. Bekövetkezett változások esetében az
  ügyvezető, vagy az cégjegyzésre jogosult személy által szükségszerű megküldeni részünkre
  a számlaátadáshoz szükséges adatmódosításokat. Szolgáltató kijelenti, hogy az ekként
  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a fenti célból a vonatkozó, hatályos
  adatvédelmi jogszabályokban mindenben megfelelően kezeli.
  Valamennyi adatrögzítés és/vagy módosítás a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása után lép
  életbe. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályozás teljesítésének elmulasztásából eredő
  valamennyi kár a Partner céget illetve annak vezetőjét terheli és Szolgáltató előre elutasít
  mindenféle kárigényt, amely a hiányos vagy hanyag tájékoztatásból fakad.
 5. Garancia, szavatosság
  5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
  egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
  számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban
  erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja,
  hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt, ám a Szolgáltató által nem jelzett speciális
  célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot
  a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos
  jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem
  rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli.
 6. Egyebek
  6.1. A Régió Papír Microsoft Windows alapokon működő információs rendszer, biztonsági
  foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az
  alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
  telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
  A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki
  korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt
  következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
  kötelezettsége.
  6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
  kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
  tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy
  Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb
  reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki,
  kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató
  alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
  törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
  6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési
  kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
  egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.
  6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás
  kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a
  jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a
  Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
  6.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy
  Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató
  számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog
  fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni
  nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog
  fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy
  felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni
  és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy
  Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt
  megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben)
  a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner
  részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan.
  Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben
  kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy
  Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi
  felelősséggel tartozik.
  6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő
  fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott
  kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az
  irányadóak.
  Derecske, 2021 05.28.